Bước 1:
Công dân chọn sở ngành/huyện cần đăng ký thông tin trực tuyến, khi đó hệ thống sẽ chuyển đến trang Một cửa điện tử của sở ngành/huyện đã chọn.

Bước 2:
Tại trang Một cửa điện tử của sở ngành/huyện, Công dân chọn Đăng ký trực tuyến và điền các thông tin theo yêu cầu.