TỈ LỆ HỒ SƠ ĐÚNG HẠN
"Từ Quý IV năm 2015 trở đi, Sở Nội vụ sẽ chính thức sử dụng số liệu truy xuất từ phần mềm một cửa điện tử làm số liệu chính thức để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền. Không ghi nhận số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị nếu không khớp với số liệu được truy xuất nêu trên"

Trích CV số 1859/SNV-CCHC ban hành ngày 05/10/ 2015

THỐNG KÊ HỒ SƠ
Toàn tỉnh
Sở ngành
Huyện
Chọn năm:
Chọn tiêu chí: