THỐNG KÊ HỒ SƠ
Sở ngành
Quận huyện
Phường xã
Chọn năm:
Chọn tiêu chí:
Đã tiếp nhận : hồ sơ
Đã giải quyết : hồ sơ
Trước hạn : hồ sơ
Đúng hạn : hồ sơ
Trễ hạn : hồ sơ