Kết quả giải quyết Hồ sơ tỉnh Khánh Hòa đến tháng
Đã tiếp nhận : hồ sơ
Đã giải quyết : hồ sơ
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật liên tục)